NANOTUB 3

Els hi diré així als nanotubs que es dobleguen en diagonal respecte a les dues direccions principals ja vistes (nanotubs 1 i 2).

C78TUB365

 

Aquest nanotub té 78 carbonis.

Cada volta té 5,5 hexàgons amb un pas de rosca de 1.

Cada volta enllaça amb la volta següent formant una espiral.

Cada extrem s’ha tancant amb 6 pentagons.

NANOTUBS PETITS

2 nanotubs petits.

així podem comparar els nanotus 1 i els nanotub 2

C50TUBS

El de l’esquerra és del tipus 2 amb anells de 10 carboni que fan zigazaga.

El de la dreta és del tipus 1 amb 6 hexagons de carboni en zigazaga.

C50TUBS2

El de l’esquerra acaba amb mig pentadodecaedre.

El de la dreta acaba també amb 6 pentagons però en una altra distribució (amb una punta de 3 pentagons).

Els dos són isòmers de C50.

NANOTUB 2 (C220)

La figura d’avui és el segon nanotub.

Es forma doblegant una capa de grafit en direcció perpendicular a la del nanotub 1.

c220nanotub2

El nanotub format és diferent. Forma anells de carbonis en zigazaga. (es diu estructura en zigazaga)

En la figura mostrada hi ha un anell central en blau de 20 carbonis.

El nanotub té un total de 7 anells.

El diàmetre del nanotub 2 és un poc major que el del nanotub 1.

Els 2 extrems s’han tancat amb mitja figura C80 ja mostrada.

En total hi ha 40 + 7·20 + 40 = 220 carbonis.

Per tant he emprat 330 mòduls per fer aquesta figura.

I encara hi ha més posibilitats de nanotubs.

Es pot enrrodillar en direccions diagonals que donarà cadenes d’hexagons en espiral.

També es pot variar el diàmetre dels tubs variant el nombre de carbonis del anell.

De tot açò en posaré alguna mostra.

c220nanotub2b

Una altra vista de la figura.

NANOTUB 1 (C150)

El C150 està format per 225 mòduls.

c150

Cada mòdul té 2/3 d’àtom de carboni. Cada 3 mòduls són 2 carbonis.

Es com el C70 però amb 9 anells de 10 carbonis amb els extrems tancats amb mig futbolé.

90 carbonis de nanotub + 30 per tancar cada extrem.

A cada extrem hi ha 6 pentàgons.

c150b

c150c

Altres vistes de la mateixa figura.